Dla wygody Czytelników ułatwiając szybką

Dla wygody Czytelników ułatwiając szybką

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz odróżnia się od innych artykule szczegółową strukturą wewnętrzną z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Komentarz stanowi szczegółowe omówienie artykułów 151–226 KSH, tj. zagadnień dotyczących:

powstania spółki z o. o.; praw i obowiązków wspólników; organów spółki (zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej). Komentarz przedstawia i wnikliwie omawia najświeższe orzeczenia trybunałów powszechnych i Sądu Najwyższego dotyczące omawianej problematyki, a również dotychczasowy dzieło doktryny prawa. W komentarzu uwzględniono wszystkie ostatnie zmiany legislacyjne w omawianym zakresie, także te wprowadzone: ustawą z 5.9.2016 o usługach zaufania dodatkowo identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), której zadaniem jest wydanie artykułów w odniesieniu do kwestii wskazanych poprzez rozporządzenie Nr 910/2014 w sprawie jak zarejestrować spółkę komandytowo-akcyjną identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym także uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) zastąpienie dotychczasowego pojęcia „bezpieczny podpis cd weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” pojęciem wskazanym w eIDAS „kwalifikowany sygnatura elektroniczny” (wejście w życie 7.10.2016 r.);

ustawą z 16.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260), która wprowadziła przepisy dotyczące między innymi możliwości określenia w uchwale wspólników lub w umowie spółki wymagań jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki również możliwości przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego poprzez radę nadzorczą na podstawie uchwały wspólników innymi słowy umowy spółki, w przypadku podczas gdy to ten organ powołuje członka zarządu (wejście w życie 1.1.2017 r.); ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która wprowadziła przemiany dostosowujące do zmian wprowadzonych w ustawie – Kodeks społeczny w zakresie prokury także uzupełniła przepisy o wprowadzenie obowiązku członka zarządu ujawnienia na forum zarządu sprzeczności interesów spółki kapitałowej z interesami członka zarządu lub osób mu bliskich (wejście w życie 1.1.2017 r.); ustawą z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich dodatkowo nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), której celem jest transpozycja do krajowego porządku prawnego postanowień oryginalnych artykułów prawa UE z obszaru audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE także rozporządzenie 537/2014 (wejście w życie 21.6.2017 r.); ustawą z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Ponadto na mocy niniejszej ustawy nie tylko umowa spółki, niemniej jednak także dołączana do niej lista wspólników dodatkowo oświadczenie o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego mogą być podpisywane wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (wejście w życie 13.7.2017 r.).

Komentarze: 1


noavatar.png
Ita Albertyno 2019-12-16

Jesteś naprawdę dobrym webmasterem. Prędkość ładowania strony internetowej jest niesamowita. Czuję, że robisz jakąś niepowtarzalną sztuczkę. Ponadto, zawartość jest arcydziełem. wykonałeś wspaniałą pracę na ten temat!

Top